XXVIII Walny Zjazd Oddziału


W dn. 14.06.2018 r. w restauracji Kasyno odbył się XXVIII Walny Zjazd Oddziału, w którym wzięło udział 44 delegatów i zaproszeni goście. Po wyborze Prezydium Zjazdu, uchwaleniu Regulaminu obrad i ustaleniu prawomocności Zjazdu, Prezes Zbigniew Paprocki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SITPChem Oddział w Tarnowie w kadencji 2014-2018, które zostało następnie poddane dyskusji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium.

Następnie przeprowadzono wybory do władz Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd SITPChem. W tajnym głosowaniu Prezesem na następną kadencję został wybrany powtórnie kol. Zbigniew Paprocki. Komisja Uchwał i Wniosków sformułowała zadania dla nowego Zarządu, które będą realizowane w bieżącej kadencji.

W trakcie spotkania uhonorowano również zasłużonych działaczy odznaczeniami stowarzyszeniowymi. FOTORELACJA ze Zjazdu dostępna w galerii.

Dziękujemy wszystkim delegatom i gościom za udział w Zjeździe i pracę w Komisjach.