Informacje ogólne


SITPChem o/Tarnów jest stowarzyszeniem naukowo – technicznym posiadającym osobowość prawną. Celem jego działalności jest między innymi:

» Integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną

» Pobudzanie aktywności członków na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego

» Udzielanie wszechstronnej pomocy członkom w zakresie ich problemów zawodowych

» Szerzenie wiedzy i kultury technicznej, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu chemicznego

» Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego

» Udzielanie poparcia działalności innowacyjnej

Przytoczone powyżej cele realizowane są poprzez statutową działalność programową opartą na pracy społecznej swoich członków, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Działania programowe to między innymi:

» Organizowanie sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów itp. oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych do zakładów przemysłowych

» Organizowanie działalności kursowo-szkoleniowej i wydawniczej w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowej członków oraz udzielanie w tym zakresie fachowej pomocy członkom wspierającym

» Organizowanie samopomocy koleżeńskiej

» Pełnienie roli doradczej i opiniodawczej w zakresie rozwoju przemysłu chemicznego oraz postępu technicznego

» Dbałość o wysoka etykę członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz podejmowanie działań na rzecz ich interesów zawodowych, socjalnych i bytowych

» Organizowanie życia kulturalnego, towarzyskiego zespalającego środowisko techniczne

» Współdziałanie z różnymi organizacjami, placówkami gospodarczymi i naukowymi

» Współdziałanie w ustalaniu, stosowaniu i nowelizacji norm, przepisów
i warunków technicznych

Print Friendly, PDF & Email