Historia


Z kart historii Tarnowskiego Oddziału

Historia Tarnowskiego Oddziału SITPChem  jest ściśle związana z powstaniem Państwowej Fabryki Związków Azotowych.

Wiosną 1927 roku podjęto decyzję o budowie  w Tarnowie Państwowej  Fabryki Związków Azotowych pod hasłem Chorzów II.  W ciągu dwóch i pół roku wybudowano hale fabryczne, elektrownię, zamontowano wszystkie niezbędne maszyny i rurociągi, niezbędną infrastrukturę i przygotowano fabrykę do uruchomienia.

15 grudnia 1929 r. wyprodukowano pierwsze tony nawozów.

Kadra inżynierska pracująca przy budowie, a następnie na uruchamianych sukcesywnie instalacjach wywodziła się głównie z byłych wychowanków Politechniki Lwowskiej. Już w 1928 roku przy P.F.Z.A. powstała organizacja- Zrzeszenie Pracowników Umysłowych.

Na  II Zjeździe Chemików Polskich w Poznaniu w 1929 r. podjęto uchwałę o utworzeniu ogólnopolskiego Związku Inżynierów Chemików. Rozwiązano dotychczasowe związki i zrzeszenia i 22 lutego 1930 r.  powołano Związek Inżynierów Chemików RP.

Członkostwo w Związku ograniczało się do inżynierów chemików, względnie tych absolwentów uniwersytetów, którzy zdecydowanie poświęcili się działalności przemysłowej. Zrzeszenie Pracowników Umysłowych przy P.F.Z.A. przekształciło się w Związek Inżynierów Chemików RP. Pierwszym prezesem Związku Inżynierów Chemików RP  działającym przy P.F.Z.A.   był dr chemii Stanisław Hempel.

W 1931 roku. utworzone zostało Koło Techników Polskich zrzeszające pracujących w P.F.Z.A. absolwentów Szkół Technicznych z Krakowa i Bielska. Koło zrzeszało ok. 25 osób, a pierwszym prezesem był technik Zygmunt Słowiński. Działalność  obu Związków zawieszona w okresie   II wojny światowej, reaktywowana została w  P.F.Z.A. w 1947 r.  i skutkowała ich połączeniem. Wynikało to z powołania na Zjeździe w  Gliwicach – 23 marca 1946 roku nowej organizacji chemików polskich: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, kontynuującego  działalność Związku Inżynierów Chemików i  korzystającego z jego przedwojennego dorobku.

Koło SITPChem  przy P.F.Z.A.  należało do Oddziału w Krakowie i liczyło około 90 osób.

W 1948 roku nazwę fabryki przemianowano z „Państwowej Fabryki Związków Azotowych” na Zakłady Przemysłu Azotowego w Tarnowie”, a w 1950 r. na Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego.

W roku 1950 Koło SITPChem  w  Zakładach Azotowych  przekształciło się w Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego podległy Zarządowi Głównemu w Warszawie.

Obecnie Oddział Tarnowski jest najliczniejszym  Oddziałem w SITPChem, liczy ok. 500 Członków w tym inżynierów i techników z branży chemicznej, także emerytowanych pracowników. Członkami zbiorowymi wspierającymi Stowarzyszenie są m.in. Grupa Azoty S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej.

Print Friendly, PDF & Email